לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

תקנון שימוש באתר


דף הבית>מי אנחנו>תקנון שימוש באתר 

 

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

 

1.1. השימוש באתר יוזמה דרך הלב ובתכנים המוצגים בו וכל אמצעי אחר כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים להלן.

 

1.2. המשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו ייחשב כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

 

1.3. מובהר בזאת כי תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת וחובה על המשתמש באתר לבדוק את תנאי השימוש. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

 

1.4. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין המפעילה (יוזמה דרך הלב – ח.פ. 513825851) לבין כל אדם המשתמש באתר.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, ניתן לפנות למפעילה באמצעות טלפון: 08-6655462 או דוא"ל  info.yozma@gmail.com.

 

1.5. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים.

 

הגבלת אחריות

 

2.1. השימוש בתכנים באתר יעשה באחריות מלאה של המשתמש מבלי שניתנה כל התחייבות או אחריות של יוזמה דרך הלב ביחס לנכונות התכנים ו/או מהימנותם ו/או שלמותם ו/או עדכנותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש.

 

2.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יוזמה דרך הלב אינה אחראית להפרעה בשימוש באתר, להימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים ואינה מתחייבת כי השימוש לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או נזקים, לרבות תקלות הכרוכות בספקי תשתית, ספקי תקשורת וכו.

 

2.3. יוזמה דרך הלב אינה אחראית כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ישיר או עקיף הקשור בשימוש באתר, לרבות אך לא רק, נזק הנובע משימוש באתר ו/או בהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או בשל העדר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשל אי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או גרימת נזק למחשב המשתמש ו/או למידע המאוחסן במחשבו ולרבות כל נזק בין אם צפוי ובין אם שאינו צפוי. המשתמש מסכים בזאת כי הוא האחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה באתר ולכל נזק העלול להגרם כתוצאה מכך.

 

2.4. יוזמה דרך הלב אינה מתחייבת כי האתר ו/או התכנים הניתנים באמצעותו ימשכו לתקופה מסויימת או קצובה וכי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות לא תופסק באופן ארעי או קבוע או כי הפעילות באתר תמשך במתכונתה הנוכחית. יוזמה דרך הלב זכאית להפסיק את פעילות האתר. כמו כן, יוזמה דרך הלב זכאית לערוך שינויים באתר מכל סוג וכן לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו. הפרעה בפעילות השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש.

 

2.5. המשתמש מתחייב לשפות את יוזמה דרך הלב וכל הפועלים מטעמה בגין כל נזק, חסרון כיס, הוצאה(לרבות שכר טרחת עו"ד) שייגרמו לה הקשורים לשימוש שלא כדין באתר ו/או שלילי באתר, לרבות אף לא רק הפרה של תנאי תקנון זה.

 

2.6. המפעילה אינה אחראית ולא תשא בכל חבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני, והמפעילה לא תהא אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר ע"י צד שלישי כלשהו.

 

2.7. למפעילה אין כל מחויבות לפקח על האתר, על המשתמשים ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המועלה לאתר להסירו ו/או לערוך כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי כל דין.

 

2.8. המפעילה מפעילה אתר המשמש לביצוע התאמה בין מעסיקים ודורשי עבודה (מועמדים), אולם המפעילה אינה מעורבת בהתקשרות בין המעסיק לבין המועמד ולמפעילה אין כל שליטה על האיכות, הבטיחות או החוקיות של מקומות העבודה, או על יכולת המעסיק לספק עבודה, וכן לא על קורות החיים המועברים, נכונותם, דיוקם, ויכולתו של המועמד לעמוד בדרישות המעסיק. לפיכך למפעילה לא תהיה כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין כל נזק, עקיף או ישיר, כספי או אחר, אשר ייגרם כתוצאה מההתקשרות, או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שקדמו להתקשרות בין המעסיק לבין המועמד.

 

2.9. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהמפעילה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. המפעילה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של האתר.

 

זכויות יוצרים וקניית רוחני

 

3.1. כל הזכויות באתר, כל תוכן או מידע המפורסמים באתר ו/או הקשור לאתר, לרבות אך לא רק בסיס הנתונים, עיצוב האתר, מבנה האתר, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, מאמר, דוחות, סקירות, כתבות, ידיעות, ניתוחים וכל חומר אחר הכלול באתר שייך ליוזמה דרך הלב ו/או מי מטעמה שקיבל את אישורה לכך בכתב.

 

3.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי או לעשות שימוש מסחרי בכל אחד מתכני האתר שפורט בסעיף 3.1 לעיל, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מיוזמה דרך הלב.

 

3.3. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה או דרך, אלקטרונית ו/או ממוחשבת ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות, למעט צפייה רגילה במודעות ובמידע המתפרסמים בו. כל שימוש אחר כמשתמע ולרבות פנייה למפרסם המודעה שלא על מנת להתקשר בתנאי תעסוקה, יהווה שימוש בניגוד לתנאי השימוש והמפעילה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

 

הגנת פרטיות

 

4.1. מעסיק המעוניין לפרסם בלוח עבודה מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, לרבות פרסום משרה, ובשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים ו /או קניין רוחני ו/או סימן מסחר ו/או כל זכות אחרת מוגנת על פי החוק, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות.

 

4.2. המעסיק שומר בידיו את זכות היוצרים על כל פרסום משרה, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו, אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.

 

4.3. מובהר כי המעסיק, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה לאתר, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

 

4.4. המעסיק מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר.

 

4.5. המשתמש מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו על כך שלמפעילה תהיה הזכות למסור כל פרט מזהה לגבי המשתמש ו/או תכנים שהמשתמש העביר לאתר, וזאת על פי כל דרישה ו/או צו של רשות מוסמכת. כמו כן, המשתמש מצהיר ומאשר למפעילה לפנות למשטרת ישראל ו/או לכל גורם רלוונטי אחר במידה ויועלה לאתר מידע ו/או תוכן ו/או הודעה  אשר לדעת המפעילה מהווה חשש לחייו ו/או לבריאותו ו/או לרכושו של אדם, לרבות המשתמש. המשתמש נותן את אישורו מראש למפעילה כאמור, והוא מוותר על כל טענה כלפי המפעילה וכל מי מטעמה בגין כך.

 

4.6. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

 

4.7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי כל שמתפרסם באתר הנו מידע מקצועי המיועד לשרת את אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות המבקשים להשתלב בשוק העבודה מחד, ומאידך - את המעסיקים המבקשים לקלוט אנשים עם מוגבלות וכן את גופי הליווי וההשמה המתמחים באוכלוסייה זו. מידע זה אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל המשתמש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. המפעילה  אינה אחראית לנכונות מידע זה, ולא תשא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע"י המשתמשים.

 

4.8. המשתמש נותן בזאת את אישורו למפעילה להציג, לפרסם, לערוך ולאפשר למשתמשי האתר האחרים להשתמש בתוכן המועלה על ידו לאתר. המפעילה רשאית להוסיף תכנים ו/או לוגו, המעידים על כך שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ על ידי המפעילה (לרבות באמצעות האתר).

 

4.9. המשתמש מסכים כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, לשם שליחת עדכונים ו/או חומר מקצועי. כמו כן, רשאית המפעילה לשלוח למשתמש מידע פרסומי ו/או שיווקי ו/או דברי פרסומת (כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) אל המשתמש, אלא אם כן המשתמש יבקש בכתב מהנהלת האתר את הסרתו מרשימת הדיוור.

 

המשתמש באתר מתחייב בזאת :

 

5.1. לא לפרסם או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו בעלי אופי מאיים, מזיק, מטריד, פוגע, בוטה, גזעני, משמיץ או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

 

5.2. לא לפרסם או למסור מידע המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה. לא למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש ו/או כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

 

5.3. לא לפרס כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם, ו/או כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.

 

5.4. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים במהלך ההרשמה לאתר, או בכל זמן אחר בעת ביקור באתר.

 

5.5. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

 

5.6. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי תנאי השימוש.

 

5.7. לא לפרסם מידע, פרסומות או מידע מסחרי בכל דרך שהיא.

 

5.8. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר.

 

5.9. במקרים המפורטים לעיל, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

 

דין ומקום שיפוט

 

על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל.

ניתנת בזאת סמכות ייחודית לבתי המשפט המוסמכים באזור באר שבע.